23 lata na rynku Schowek - Wyszukiwanie tekstowe
Tel.: 22 230 20 10

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W Ewakacje.pl dużą wagę przykładamy do ochrony prywatności osób fizycznych, których dane przetwarzamy. Dane osobowe użytkowników strony internetowej https://ewakacje.pl/ przetwarzamy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

DANE ADMINISTRATORA I KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Administratorem Twoich danych osobowych jest EWAKACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 32-400 MYŚLENICE, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 36A, zarejestrowaną w REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000666158, NIP: 6762524064, reprezentowanym przez HUBERT ZARĘBA („Ewakacje.pl”).

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy o imprezę lub usługę turystyczną albo usługę dodatkową, w tym ubezpieczeniową lub rezerwacji miejsca parkingowego, jest podmiot będący stroną takiej umowy, tj. odpowiednio organizator turystyki, ubezpieczyciel albo podmiot świadczący usługi rezerwacji miejsc parkingowych. W takim przypadku, Ewakacje.pl będzie przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych do celów pośrednictwa w zawarciu umowy. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez ww. podmioty są zawarte w stosownych klauzulach informacyjnych udostępnianych przez nie przed zawarciem umowy.

Jeżeli masz pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach działalności Sun Way Travel, albo przysługujących Ci w związku z tym praw, możesz się skontaktować z nami listownie na adres: Ewakacje.pl, ul. Juliusza Słowackiego 36a, 32-400 Myślenice, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@ewakacje.pl.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach: 1. wykonania umowy o dostarczenie biuletynu informacyjnego „Newsletter”, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Na tej podstawie będziemy przetwarzać adres e-mail, który został przez Ciebie podany podczas składania zamówienia na usługę „Newsletter”. Twój adres e-mail będziemy przetwarzać przez okres dostarczania biuletynu informacyjnego „Newsletter”;
 2. Wypełnienia obowiązków ustawowych, co następuję na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i dotyczy m.in. realizacji obowiązków, o których mowaw ustawie z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, tj. obowiązku informacyjnego, potwierdzenia zawarcia umowy z organizatorem turystyki, dostarczenia kopii zawartej umowy, przyjmowania skarg i żądań skierowanych do organizatora turystyki; dane osobowe przetwarzane na tej podstawie będziemy przetwarzać do czasu ustania potrzeby ich przetwarzania, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń, ewentualnie przez okres wymagany prawem;
 3. Wypełnienia naszych uzasadnionych interesów, co następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych) i może obejmować następujące przypadki:
  1. prowadzenie z Tobą korespondencji, jej archiwizowanie albo rozpatrywanie skarg, co dotyczy podstawowych i elektronicznych danych identyfikacyjnych podanych przez Ciebie w formularzu kontaktowym. Na tej podstawie będziemy przetwarzać dane do czasu ustania potrzeby kontaktu z Tobą, nie dłużej niż przez okres trzech lat od czasu ustania kontaktu;
  2. przekazanie danych do operatora płatności w związku ze świadczeniem na naszą rzecz usług udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet, obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, weryfikacji należytego wykonania zawartych z nami umów, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami. Na tej podstawie dane będziemy przetwarzać w okresie realizacji umowy oraz przez sześć lat po jej wykonaniu, tj. do czasu wykonania obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentacji podatkowej;
  3. utrwalanie rozmów telefonicznych z naszymi konsultantami, co następuje w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi klienta. Na tej podstawie dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy;
  4. monitoring punktów sprzedaży stacjonarnej, co następuje w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia znajdującego się w punktach sprzedaży. Na tej podstawie dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy;
  5. ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Na tej podstawie będziemy przetwarzać dane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. We wszystkich innych przypadkach, tj., gdy dane osobowe są zbierane w innym celu lub na innej podstawie, ww. informacje określamy w stosownych klauzulach informacyjnych, które przedstawiamy przy okazji zbierania danych.

  ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH I PROFILOWANIE

  Przekazane nam dane osobowe zachowujemy w poufności i zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w obowiązującychprzepisach, w tym RODO. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. Dotyczy to przede wszystkim procesu realizacji płatności lub zamówień, podczas którego możemy przetwarzać w sposób automatyczny Twoje dane obejmujące dane płatności (status, numer transakcji, dane karty) lub zamówienia (status, data).

  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

  1. nasi pracownicy i współpracownicy, czyli osoby, z którymi współpracujemy, a także nasi dostawcy usług, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, np. dostawcy usług teleinformatycznych lub płatniczych;
  2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  3. instytucje uprawnione do kontroli naszej działalności lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów.

  Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, z których usług korzystamy w trakcie ich przetwarzania, które mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Ww. kraje mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby przekazanie tych danych nie doprowadziło do obniżenia poziomu ochrony zagwarantowanego przez RODO. W przypadku transferu Twoich danych osobowych poza EOG, ich przekazywanie odbędzie się na podstawie standardowych klauzul umownych, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską. Możesz w każdym czasie zwrócić się do nas o informacje w zakresie przekazywania Twoich danych poza EOG i uzyskać od nas kopię przyjętych środków ochrony.

  TWOJE PRAWA

  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

  1. dostępu do dotyczących Cię danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi dotyczącej naszego działania, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa;
  4. w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem).

  Nie musisz podawać nam swoich danych. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku odmowy ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Twoją rzecz określonych usług.

  POLITYKA COOKIES

  Poza danymi osobowymi w trakcie korzystania z naszej strony internetowej możemy zbierać tzw. pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Cookies, której elektroniczna wersja jest dostępna na stronie internetowej https://ewakacje.pl/.