23 lata na rynku Schowek - Wyszukiwanie tekstowe
Tel.: 22 230 20 10

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej https://ewakacje.pl/ lub usług świadczonych za jej pośrednictwem, prosimy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Jeśli nie rozumiesz lub nie akceptujesz któregokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu, należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej https://ewakacje.pl/ Kontynuacja korzystania ze strony internetowej https://ewakacje.pl/ oznacza, że akceptujesz warunki określone w niniejszym regulaminie i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został określony i przyjęty przez EWAKACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 32-400 MYŚLENICE, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 36A, zarejestrowaną w REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000666158, NIP: 6762524064, reprezentowanym przez HUBERT ZARĘBA, prowadzącym działaność pod nazwą Ewakacje.pl w związku ze świadczeniem przez nią usług za pośrednictwem strony internetowej https://ewakacje.pl/.
 2. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa w szczególności rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej https://ewakacje.pl/, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Użyte w regulaminie określenia mają następujące znaczenie: a) „Impreza turystyczna” – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
  1. „Newsletter” – informacja handlowa w formie elektronicznego biuletynu informacyjnego skierowana do Użytkowników zapisanych do listy mailingowej, rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  2. „Regulamin” – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określony przez Ewakacje Sp. z o.o., określający rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
  3. „Serwis” – strona internetowa dostępna pod adresem https://ewakacje.pl/, której właścicielem jest Ewakacje Sp .z o.o.;
  4. „Ewakacje.pl” - EWAKACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 32-400 MYŚLENICE, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 36A, zarejestrowaną w REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000666158, NIP: 6762524064, właściciel Serwisu;
  5. „Touroperator” – organizator Imprez turystycznych lub Usług turystycznych oferowanych za pośrednictwem Serwisu;
  6. „Usługi” – usługi świadczone przez Ewakacje.pl drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu;
  7. „Usługa turystyczna” – przewóz pasażerów, zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów lub inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wymienionych powyżej, świadczona przez Touroperatora, w której sprzedaży pośredniczy Ewakacje Sp. z o.o.;
  8. „Ustawa” – ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
  9. „Użytkownik” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z zasobów i funkcji Serwisu.
 4. Zamieszczone w Serwisie informacje, materiały oraz ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a zaproszenie do składania ofert.

§ 2. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Aby korzystać z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności Użytkownik powinien posiadać:
  1. urządzenie końcowe (m.in. komputer, tablet, smartfon) z zainstalowaną przeglądarką internetową;
  2. dostęp do sieci Internet.
 2. W celu skorzystania z Usługi zakupu, rezerwacji opcjonalnej, zgłoszenia zainteresowania nabyciem Usługi turystycznej lub formularza kontaktowego, Użytkownik powinien posiadać dodatkowo aktywne konto e-mail.
 3. Ewakacje.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usług spowodowany niespełnieniem przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w ust. 1 i 2 powyżej.
 4. Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, które są niezbędne do korzystania z Usług, według cennika operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na rzecz Użytkownika/

§ 3. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG1.

 1. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są następujące Usługi:
  1. informowanie o dostępnej ofercie Imprez turystycznych lub Usług turystycznych organizowanych przez Touroperatorów;
  2. formularz kontaktowy;
  3. nabycie, rezerwacja oraz zgłoszenie zainteresowania nabyciem Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej;
  4. nabycie usług dodatkowych, tj. ubezpieczenia turystycznego lub rezerwacji miejsca parkingowego;
  5. opinia o obiekcie.
 2. Na żądanie Użytkownika, Ewakacje.pl może świadczyć na jego rzecz usługę Newsletter, pod warunkiem jej udostępnienia w Serwisie.
 3. Usługi świadczone są na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Ewakacje.pl zastrzega, że nie jest organizatorem Imprez turystycznych lub Usług turystycznych, których oferty prezentowane są w Serwisie i których nabycie jest możliwe za pośrednictwem Serwisu, nie świadczy usług ubezpieczeniowych, ani usług polegających na rezerwacji miejsc parkingowych, za które odpowiadają odrębne podmioty.
 5. Ewakacje.pl zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu Usług w każdym czasie, o czym informuje Użytkownika poprzez wprowadzenie zmian do Regulaminu i opublikowanie jego zmienionej wersji w Serwisie.

§ 4. USŁUGA INFORMACYJNA

 1. W Serwisie zamieszczone są informacje o Imprezach turystycznych lub Usługach turystycznych, w których sprzedaży pośredniczy Ewakacje.pl
 2. Użytkownik może przeglądać oferty Imprez turystycznych lub Usług turystycznych korzystając z zakładek grupujących oferty według określonego kryterium, m.in. „All Inclusive”, „Objazdowe”, „Dla rodzin z dziećmi”, „W Polsce”, itp. lub korzystając z wyszukiwarki dostępnej na stronie głównej Serwisu.
 3. W ramach wyszukiwarki Użytkownik może dokonać selekcji ofert z uwzględnieniem takich kryteriów jak: kierunek, termin, miejsce wyjazdu, rodzaj wyżywienia, długość pobytu oraz inne.
 4. Informacja o ofercie zawiera w szczególności elementy określone w art. 40 ust. 1 Ustawy, w tym m.in. dane Touroperatora, nazwę i lokalizację obiektu noclegowego, daty pobytu, długość pobytu, rodzaj wyżywienia, rodzaj pokoju, cena za osobę, łączna cena usługi, zakres świadczeń uwzględnionych w cenie usługi.
 5. Informacja o ofercie może zawierać także inne informacje niż określone w ust. 4 powyżej, w tym mapę ze wskazaniem lokalizacji obiektu, informację o zmianie ceny usługi w przypadku przykładowej zmiany kryteriów wyszukiwania, czy opinie o obiekcie, jeżeli takie zostały zamieszczone w Serwisie.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje o ofertach dostarczane są Ewakacje.pl przez Touroperatorów, w związku z czym Ewakacje Sp. z o.o. nie odpowiada za prawdziwość i kompletność tych informacji, za co odpowiada Touroperator.

§ 5. REZERWACJA

 1. Serwis umożliwia nabycie Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej, w której sprzedaży pośredniczy Ewakacje.pl.
 2. Użytkownik dokonuje wyboru Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej korzystając z zakładek, o których mowa w § 4 ust. 2 lub wyszukiwarki, o której mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu.
 3. W zależności od Touroperatora, rodzaju oferty lub terminu świadczenia Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej Użytkownik może nabyć Imprezę turystyczną lub Usługę turystyczną, dokonać rezerwacji opcjonalnej lub zgłosić zainteresowanie nabyciem Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej.
 4. Ewakacje.pl nie pobiera od Użytkownika prowizji za skorzystanie ze świadczonych Usług. Jedynym kosztem ponoszonym przez Użytkownika jest koszt nabytej Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej.

§ 6. ZAKUP IMPREZY TURYSTYCZNEJ LUB USŁUGI TURYSTYCZNEJ

 1. Użytkownik dokonuje zakupu Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej poprzez wypełnienie formularza udostępnionego w Serwisie na podstronie wybranej oferty pod linkiem „Kup teraz” oraz dokonanie płatności online za pośrednictwem systemu płatności dostępnego w Serwisie.
 2. Zapłata za Usługę turystyczną stanowi warunek dostępności Usługi turystycznej dla Użytkownika.
 3. Warunkiem zakupu Usługi turystycznej jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu, Warunków Imprez Turystycznych i Ubezpieczeń, oraz zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych dla potrzeb rezerwacji.
 4. Ewakacje.pl potwierdza Użytkownikowi zawarcie umowy w wiadomości e-mail na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres poczty elektronicznej. Zawarcie umowy następuje z chwilą przesłania Użytkownikowi tego potwierdzenia.

§ 7. REZERWACJA OPCJONALNA

 1. Użytkownik dokonuje rezerwacji opcjonalnej wybranej Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej przez wypełnienie formularza dostępnego na podstronie wybranej oferty pod linkiem „Rezerwuj wstępnie”.
 2. W formularzu rezerwacji opcjonalnej Użytkownik zobowiązany jest wskazać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, tj. adres e-mail oraz numer telefonu, a także potwierdzić zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych do celów obsługi rezerwacji opcjonalnej.
 3. Rezerwacja wstępna nie obliguje Użytkownika do nabycia Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej.
 4. Dokonanie rezerwacji opcjonalnej nie jest równoznaczne z zarezerwowaniem miejsca dla Użytkownika.
 5. Po otrzymaniu formularza rezerwacji wstępnej Ewakacje.pl skontaktuje się z Użytkownikiem celem potwierdzenia dostępności miejsc i ostatecznej kalkulacji ceny wybranej oferty. Użytkownik otrzyma dokumenty rezerwacji opcjonalnej na adres e-mail wskazany w formularzu, które zobowiązany jest podpisać i odesłać w formie skanu na adres e-mail Ewakacje.pl.
 6. Warunkiem zmiany statusu rezerwacji z opcjonalnej na stałą jest dokonanie zapłaty za Imprezę turystyczną lub Usługę turystyczną w terminie wskazanym w dokumentach rezerwacji, o których mowa w ust. 5 powyżej. W zależności od daty w jakiej Impreza turystyczna lub Usługa turystyczna ma być świadczona, Użytkownik dokonuje zapłaty w całości bądź poprzez zapłatę zaliczki. Wysokość zaliczki uzależniona jest od Touroperatora oraz terminu rozpoczęcia świadczenia Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej. Informację dotyczącą szczegółów płatności Użytkownik otrzyma podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Ewakacje.pl.
 7. Użytkownik może dokonać zapłaty w następujący sposób:
  1. przelewem na wskazany przez Ewakacje.pll numer konta;
  2. kartą płatniczą lub kredytową: Visa, MasterCard;
  3. gotówką w jednym ze stacjonarnych punktów obsługi Ewakacje.pl, których adresy wskazane są w zakładce „Kontakt”.
 8. Rezerwacja uzyskuje status rezerwacji stałej po otrzymaniu przez Ewakacje.pl potwierdzenia zapłaty. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 6 powoduje anulację rezerwacji.

§ 8. ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA IMPREZĄ TURYSTYCZNĄ LUB USŁUGĄ TURYSTYCZNĄ

 1. Niektórzy Touroperatorzy mogą nie przewidywać możliwości nabycia Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej online. W takim przypadku wypełnienie formularza rezerwacji traktowane jest jako zgłoszenie zainteresowanie nabyciem Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej i nie daje gwarancji dostępności miejsc.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Ewakacje.pl niezwłocznie po otrzymaniu formularza skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie, w celu potwierdzenia szczegółów oferty i dokonania rezerwacji opcjonalnej telefonicznie.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

 1. Użytkownik może odstąpić od umowy o udział w Imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem, może jednak zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w Imprezie turystycznej na rzecz Touroperatora. Szczegółowe zasady ponoszenia opłaty w związku z odstąpieniem od umowy o udział w Imprezie turystycznej reguluje umowa z Touroperatorem.
 2. Użytkownik może odstąpić od umowy o udział w Imprezie turystycznej przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację Imprezy turystycznej lub przewóz Użytkownika do miejsca docelowego. Użytkownik może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
 3. Touroperator może rozwiązać umowę o udział w Imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia w przypadkach określonych w Ustawie oraz umowie o udział w imprezie turystycznej.
 4. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy o udział w Imprezie turystycznej określa umowa z Touroperatorem.

§ 10. FORMULARZE KONTAKTOWE

 1. Formularz kontaktowy dostępny jest w Serwisie w zakładce „Kontakt”.
 2. Formularz kontaktowy umożliwia Użytkownikowi przesłanie do Ewakacje.pl wiadomości dotyczącej funkcjonowania Serwisu, świadczonych usług lub prowadzonej działalności gospodarczej. Użytkownik może wskazać stacjonarny salon sprzedaży, do którego kieruje wiadomość.
 3. Aby uzyskać odpowiedź na wiadomość niezbędne jest wskazanie danych kontaktowych, np. adresu e-mail lub numeru telefonu.
 4. Przesłanie wiadomości wymaga potwierdzenia zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych.
 5. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może złożyć prośbę o kontakt wykorzystując w tym celu okno dialogowe dostępne na stronie głównej Serwisu zatytułowane „Napisz do nas”. Aby skorzystać z usługi prośby o kontakt niezbędne jest wskazanie adresu e-mail lub numeru telefonu do celów przyszłego kontaktu. Pracownik Ewakacje.pl w miarę możliwościniezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem wykorzystując udostępnione dane kontaktowe.
 6. Korzystanie z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie jest bezpłatne.

§ 11. UBEZPIECZENIE ORAZ REZERWACJA PARKINGU

 1. W Serwisie zamieszczono link przekierowujący Użytkownika do serwisu transakcyjnego umożliwiającego zawarcie umowy ubezpieczenia turystycznego.
 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia turystycznego następuje na zasadach określonych w regulaminie serwisu transakcyjnego w nim udostępnionym.
 3. W Serwisie zamieszczono link przekierowujący Użytkownika do serwisu transakcyjnego umożliwiającego dokonanie rezerwacji miejscu na parkingu lotniskowym.
 4. Użytkownik dokonuje rezerwacji miejsca na parkingu lotniskowym na zasadach określonych w regulaminie określonym i udostępnionym przez podmiot odpowiedzialny za realizację tej usługi.
 5. Ewakacje.pl nie pobiera żadnych opłat związanych z zamieszczeniem w Serwisie przekierowania do serwisów, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej.
 6. Ewakacje.pl nie ponosi odpowiedzialności za realizację umów, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej.

§ 12. OPINIE O OBIEKCIE

 1. Ewakacje.pl umożliwia Użytkownikowi wyrażenie opinii o obiekcie zakwaterowania.
 2. Opinie stanowią subiektywną ocenę autora dotyczącą funkcjonowania określonego obiektu zakwaterowania.
 3. Wyrażenie opinii nie wymaga podania danych kontaktowych Użytkownika.
 4. Ewakacje.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii zawierających treści bezprawne.

§ 13. NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter jest świadczona na żądanie Użytkownika, pod warunkiem jej udostępnienia w Serwisie.
 2. Newsletter zawiera m.in. informacje o działalności Ewakacje.pl, oferowanych Usługach, a także informacje branżowe.
 3. Usługa Newsletter jest świadczona bezpłatnie.
 4. Usługa Newsletter może zostać zamówiona w każdej chwili pod warunkiem jej udostępnienia w Serwisie.
 5. W celu zamówienia usługi Newsletter należy wypełnić stosowny formularz udostępniony w Serwisie wskazując w nim adres e-mail, na który ma być przesyłany Newsletter.
 6. Zamówienie usługi Newsletter wymaga zapoznania się i zaakceptowania postanowień Regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych.
 7. Aby aktywować usługę Newsletter Użytkownik powinien odebrać wiadomość elektroniczną przesłaną na wskazany przez niego adres e-mail oraz otworzyć zawarty w niej link aktywacyjny.
 8. Użytkownik może zrezygnować z usługi Newsletter w każdym czasie, bez wskazania przyczyny, o czym jest informowany w każdej wiadomości otrzymanej w ramach usługi Newsletter. Użytkownik rezygnuje z usługi Newsletter klikając we wskazany w wiadomości link.
 9. Ewakacje.pl zastrzega sobie prawo rezygnacji ze świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie bez podawania przyczyny.

§ 14. REKLAMACJE

 1. W przypadku zastrzeżeń do funkcjonowania Serwisu lub świadczonych za jego pośrednictwem Usług Użytkownik może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: biuro@ewakacje.pl lub listownie na adres: Ewakacje.pl, ul. Juliusza Słowackiego 36a, 32-400 Myślenice.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Użytkownika, w szczególności adres email lub adres do korespondencji Użytkownika, określać usługę, której dotyczy reklamacja, zwięzłe przedstawienie zarzutów będących podstawą reklamacji oraz ich uzasadnienie, a także żądanie. Reklamacja niezawierająca powyższych informacji nie zostanie rozpatrzona, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w formie odpowiadającej formie złożenia reklamacji. Uzupełniona reklamacja może zostać złożona ponownie.
 4. Ewakacje.pl rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji spełniającej wymogi określone w ust. 3 powyżej. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie odpowiedniej dla formy, w jakiej została złożona.
 5. Ewakacje.pl zastrzega sobie możliwość pozostawienia bez rozpoznania reklamacji opartej na tych samych okolicznościach co reklamacja, która nie została uznana.
 6. Użytkownik, który dokonał nabycia Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej za pośrednictwem Serwisu może kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej bezpośrednio do Ewakacje.pl także za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie.
 7. Ewakacje.pl zastrzega, że nie jest uprawnione do rozpoznania wniosku lub skargi dotyczących Imprezy turystycznej lub Usługi turystycznej i przekazuje je Touroperatorowi odpowiedzialnemu za jej organizację.
 8. Wiadomość, żądanie lub skargę wniesione do Ewakacje.pl w danym dniu uważa się za wniesione z tym dniem do Touroperatora.

§ 15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownikowi zabrania się nadużywania środków komunikacji elektronicznej dostępnych w Serwisie i wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub mogących powodować nieprawidłowości lub przeciążenia Serwisu.
 2. Ewakacje.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane do Serwisu przez Użytkowników, co dotyczy w szczególności opinii o obiektach.
 3. W przypadku podejrzenia bezprawnego charakteru treści wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika, w szczególności treści mogących naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, lub mogących zakłócać działanie Serwisu, Ewakacje.pl może podjąć kroki w celu zablokowania dostępu do tych treści, w tym usunięcia ich.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Ewakacje.pl nie jest organizatorem Imprez turystycznych lub Usług turystycznych oferowanych i sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu, jak również nie jest podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie usług dodatkowych, tj. usług ubezpieczeniowych lub rezerwacji miejsc parkingowych. Ewakacje.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o Imprezę turystyczną, Usługę turystyczną lub usługę dodatkową.
 5. W Serwisie mogą znaleźć się linki przekierowujące Użytkownika na strony internetowe, które nie są własnością Ewakacje.pl. Ewakacje.pl nie odpowiada za działanie tych stron internetowych, treści na nich zamieszczone ani za szkody spowodowane korzystaniem z tych stron.
 6. Ewakacje.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, osób trzecich lub okolicznościami siły wyższej.
 7. Ewakacje.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian danych zawartych w Serwisie, parametrów technicznych Serwisu, czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu lub całkowitego wycofania Serwisu, bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika.

§ 16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług jest Ewakacje.pl.
 2. Szczegółowe warunki dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Ewakacje.pl zostały określone w Polityce Prywatności, której elektroniczna wersja jest dostępna w Serwisie.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, w tym umowy o Imprezę turystyczną lub Usługę turystyczną, jest podmiot, z którym umowa została zawarta. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania takich danych osobowych zawierają stosowne klauzule informacyjne opracowane i udostępnione przez te podmioty.

§ 17. POMOC TECHNICZNA

 1. W celu uzyskania pomocy technicznej dotyczącej korzystania z Serwisu Użytkownik może skontaktować się z Ewakacje.pl za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: biuro@ewakacje.pl.
 2. Ewakacje.pl dokłada wszelkich starań, aby pomoc techniczna została udzielona niezwłocznie, jednak nie jest w tym zakresie związany żadnym terminem. Termin udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie jest uzależniony od charakteru i złożoności sygnalizowanego problemu lub pytania.

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie w formie elektronicznej. Forma Regulaminu umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Ewakacje.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez konieczności uprzedniego poinformowania Użytkownika. Do zmiany Regulaminu dochodzi poprzez opublikowanie nowej wersji regulaminu w Serwisie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie.
 3. Ewakacje.pl zastrzega sobie prawo wydawania dodatkowych regulaminów oraz innych aktów regulujących zasady świadczenia poszczególnych usług za pośrednictwem Serwisu. Dotyczy to w szczególności akcji promocyjnych lub usług świadczonych okresowo.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 5. Regulamin wchodzi w życie 1 Stycznia 2024 r.